Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta z dnia 12.03.2024 r. złożona przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., na kwotę 176 000,00 PLN netto. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.